കവിതാചിത്രങ്ങള്‍


.........നിന്‍റെ കണ്ണുകള്‍............